Algemene servicevoorwaarden

1. Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die wordt gesloten tussen de opdrachtgever en het bedrijf L'Agence Automobilière (de tussenpersoon) op grond waarvan de opdrachtgever de tussenpersoon de opdracht geeft een aankoper te vinden en alle noodzakelijke stappen te nemen om de verkoop tussen de opdrachtgever en de aankoper te vergemakkelijken.
De tussenpartijen gesloten overeenkomst houdt een middelenverbintenis in hoofde van de tussenpersoon.
De opdracht van de tussenpersoon vindt plaats in het kader van de verplichtingen die in de overeenkomst zijn vastgelegd, met uitsluiting van eventuele andere verplichtingen of garanties die daarin niet uitdrukkelijk zijn omschreven.
Ongeacht het dienstverleningscontract wordt elke afgifte van een voertuig in de vestigingen van de tussenpersoon als gratis beschouwd en zal deze voldoen aan de bepalingen van de artikelen 1921 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

2. Servicevoorwaarden

De opdrachtgever rechtvaardigt de eigendom van het voertuig waarop dit contract betrekking heeft en zal de tussenpersoon de documenten toevertrouwen die dit rechtvaardigen.
Hij zal de tussenpersoon ook alle wettelijke boorddocumenten toevertrouwen.
De opdrachtgever zorgt ervoor dat zijn verzekering de door potentiële kopers uitgevoerde voertuigtesten dekt.
De opdrachtgever vertrouwt de tussenpersoon in zijn naam en voor zijn rekening de zorg op te nemen om :
- zijn voertuig te koop aanbieden, met name op de website https://agenceauto.com ;
- alle noodzakelijke stappen en procedures uit te voeren met betrekking tot de verkoop van het voertuig, in het bijzonder door de publicatie van advertenties op een fysieke en/of elektronische drager ;
- hem eventuele kopers voor te stellen ;
- indien van toepassing, namens hen een verkoopovereenkomst aangaan met een koper die de algemene voorwaarden van de verkoop van het voertuig en in het bijzonder de prijs accepteert.

De tussenpersoon zal :
- In het algemeen alle nodige maatregelen nemen en die hij/zij nodig acht om te trachten gewetensvol en professioneel de opdracht uit te voeren die haar is toevertrouwd, in het bijzonder door de publicatie van aankondigingen op haar website en op elke andere website van haar keuze ;
- de opdrachtgever informeren over de uitvoering van dit contract ;
- de opdrachtgever informeren over alle nieuwe elementen die de verkoopvoorwaarden kunnen wijzigen ;
- de opdrachtgever informeren over het volbrengen van zijn missie.
De tussenpersoon zal volledig aan zijn middelenverbintenissen hebben voldaan, met uitsluiting van enig goed doel, zodra hij een advertentie van het voertuig heeft geplaatst op de site https://agenceauto.com .

3. Exclusiviteit - Gebrek aan exclusiviteit - behoud van het voertuig

In geval van exclusiviteit die aan Intermediair wordt verleend, onthoudt de Opdrachtgever zich van het inschakelen van derden, al dan concurrerend of niet met Intermediair.
Bij gebreke van exclusiviteit behoudt de opdrachtgever de mogelijkheid om zijn voertuig op een andere manier te verkopen.
De Opdrachtgever onthoudt zich in ieder geval van het aanbieden van zijn voertuig op elke website.
In geval van een verkoop door de opdrachtgever zonder tussenkomst van de tussenpersoon, verbindt de opdrachtgever zich ertoe de tussenpersoon onmiddellijk op de hoogte te stellen.
Het is de opdrachtgever verboden zijn voertuig te verkopen aan een koper die hem door de tussenpersoon is aangeboden zonder tussenkomst van deze laatste.
In dit geval is de bezoekbon geldig tussen de partijen.
Elke verkoop die met minachting van de rechten van de tussenpersoon wordt gedaan aan een door de tussenpersoon voorgestelde aankoper, stelt de opdrachtgever aansprakelijk voor de commissie bedoeld in artikel 8.

4. verkoopprijs van het voertuig

De opdrachtgever bepaalt vrijelijk de verwachte verkoopprijs van zijn voertuig.
L'Agence Automobilière kan de verkoper adviseren over de meest geschikte prijs voor zijn voertuig.
De verkoper kan de verkoopprijs van het voertuig tijdens de looptijd van het contract naar beneden aanpassen. Hij verbindt zich ertoe de tussenpersoon onmiddellijk op de hoogte te stellen.
In overleg met de opdrachtgever kan als initiële verkoopprijs een prijsklasse worden overeengekomen waarbinnen L'Agence Automobilière het voertuig vrijelijk te koop kan aangeboden worden. De tussenpersoon mag in geen geval de verkoopprijs van het voertuig wijzigen zonder toestemming van de opdrachtgever.

5. Voorwaarden voor totstandkoming en sluiting van de verkoop

Bij het sluiten van de verkoopovereenkomst legt de koper een reserveringswaarborg op naam van de verkoper,waarvan het bedrag niet lager zal zijn dan € 1.000 en/of 10% van de totale prijs van de verkoop.
Wanneer de verkoop tot stand komt via de definitieve overeenstemming van de wensen van de partijen, maakt de aankoper het volledige bedrag in de vorm van een gecertificeerde bankcheque aan de verkoper over, verminderd met de aanbetaling.
Bij gebreke van uitvoering van de verkoop door de opdrachtgever, zal deze de aankoper een vergoeding betalen gelijk aan het bedrag van de aanbetaling.
Als de verkoop niet plaatsvindt door toedoen of schuld van de koper, wordt de verkoop automatisch beëindigd en wordt de aanbetaling door de tussenpersoon als schadevergoeding verkregen, ten minste tot de bedragen die in welke hoedanigheid dan ook verschuldigd zouden zijn.
De verkoper levert het voertuig af met een geldige technische keuring (voertuig ouder dan 4 jaar), een nieuw registratieverzoek en de autopas.
Bij gebreke van uitvoering van de verkoop door de aankoper, is de opdrachtgever jegens de tussenpersoon aansprakelijk voor de opdracht zolang hij het reserveringsrecht behoudt.

6. Duur van het Contract - Beëindiging

6.1. Het contract wordt in principe aangegaan voor een vaste duur van 3 maanden. De opdrachtgever kan echter te allen tijde besluiten zijn voertuig uit de verkoop te nemen. De opdrachtgever dient de tussenpersoon schriftelijk op de hoogte te stellen. De tussenpersoon verbindt zich er dan toe om het voertuig binnen maximaal 48 uur na de kennisgeving van zijn beslissing door de opdrachtgever uit elke database te verwijderen.
6.2. Bij gebreke van de uitdrukkelijke schriftelijke wens van de klant om het contract voor een volgende periode van zes maanden te verlengen, wordt het contract beëindigd en wordt het voertuig uit de database verwijderd. In geval van borg zal de opdrachtgever het voertuig onmiddellijk weghalen bij de vestigingen van de tussenpersoon, bij gebreke waarvan deze de mogelijkheid heeft om de garagekosten van hem te vorderen.
6.3. Het Contract eindigt automatisch en onmiddellijk in de volgende gevallen :
Verkoop van het voertuig door de opdrachtgever zonder tussenkomst van de tussenpersoon,
Verkoop van het voertuig door de opdrachtgever met tussenkomst van de tussenpersoon. In dit geval eindigt het contract pas wanneer de tussenpersoon de volledige verschuldigde commissie heeft ontvangen.
L'Agence Automobilière behoudt zich het recht voor om elk voertuig waarvan de herkomst als twijfelachtig wordt beschouwd of waarvan het een defect vertoont dat verborgen is op L'Agence Automobilière of het al dan niet opzettelijk was bij het aangaan van het contract, waardoor het ongeschikt zou zijn voor verkoop onder de kwaliteitsvoorwaarden vereist door L'Agence Automobilière.
In dat geval eindigt het contract. De tussenpersoon wordt ontslagen van iedere verplichting jegens opdrachtgever. De opdrachtgever blijft aansprakelijk voor de dossierkosten

7. Dossierkosten

Naast onderstaande commissie, bedragen de dossierkosten € 39 voor het basisaanbod, € 49 voor het plusdossier en € 69 voor het videodossier en worden door de verkoper betaald bij het openen van het dossier.

8. Commissies van tussenpersoon

Het bedrag van de commissie is afhankelijk van de verkoopprijs van het voertuig :
De commissie is verschuldigd wanneer een verkoopovereenkomst voor het voertuig wordt gesloten door de opdrachtgever met een door de tussenpersoon aangeboden aankoper.
De commissie wordt door de opdrachtgever betaald op het moment van de definitieve totstandkoming van de verkoop. De provisie blijft verschuldigd door de opdrachtgever indien hij besluit de verkoopovereenkomst niet uit te voeren zonder dat de tussenpersoon verantwoordelijk wordt gehouden voor het niet uitvoeren van de verkoop.
De commissie blijft verschuldigd als zelfs de opdrachtgever de aanbetaling als schadevergoeding behoudt na de beslissing van de koper om het ondertekende compromis niet uit te voeren.

9. Verantwoordelijkheid van de opdrachtgever

L'Agence Automobilière heeft alleen een rol van commercieel intermediair gericht op het faciliteren van de verkoop van het voertuig.
L'agence automobilière is op geen enkele manier de verkoper van het voertuig.
De tussenpersoon kan op geen enkele wijze worden gebonden door de garanties die op de verkoper wegen en kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van non-conformiteit, verborgen gebreken of storing van het voertuig. De opdrachtgever is gebonden aan alle wettelijke garanties die van toepassing zijn op elke verkoper. De opdrachtgever verbindt zich ertoe de tussenpersoon volledige en oprechte informatie te verstrekken bij het sluiten van de overeenkomst en in het bijzonder bij het opmaken van de beschrijving van het voertuig.

10. Voertuigselectie

L'Agence Automobilière behoudt zich het recht voor om de aan haar toevertrouwde voertuigen te kiezen en in het bijzonder elk voertuig te weigeren waarvan de klaarblijkelijke slechte staat of werking, de herkomst of de identiteit van de eigenaar twijfelachtig blijken te zijn.

11. Verantwoordelijkheid van de tussenpersoon

Bij bewezen aansprakelijkheid van Tussenpersoon is de aansprakelijkheid van deze jegens de Opdrachtgever beperkt tot maximaal het bedrag van de door de Opdrachtgever betaalde dienst.

12. Informatica en vrijheden

In overeenstemming met het mandaat dat aan de tussenpersoon is gegeven en de aard van zijn opdracht, zal hij moeten beschikken over persoonsgegevens die specifiek zijn voor de Opdrachtgever. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan alle partners van de Verkoper die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, verwerking, beheer en betaling van bestellingen. De tussenpersoon zal handelen in volledige overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van persoonsgegevens. De Klant heeft, in overeenstemming met de Belgische wetgeving, een recht op permanente toegang, wijziging, rectificatie en verzet met betrekking tot informatie die hem betreft.

13. Specifieke bepalingen in geval van colportage, elektronische transactie of transactie op afstand

Indien de overeenkomst tot stand is gekomen na colportage, via elektronische of op afstand verrichte transactie, geniet de opdrachtgever, niet-professioneel, in principe een herroepingsrecht van 14 dagen vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst, dit onder de voorwaarden en volgens de bepalingen van de artikelen VI.45 en volgende van het Wetboek van Economisch Recht (Wet van 28 augustus 2011 - & 28 februari 2013)

14. Geschillenbeslechting - Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende verrichtingen worden beheerst en onderworpen aan het Belgisch recht.
Bij een geschil zal de Opdrachtgever eerst contact opnemen met de Tussenpersoon om tot een minnelijke schikking te komen.
De opdrachtgever wordt geïnformeerd dat hij een beroep kan doen op een conventionele bemiddelingsprocedure.

15. Bevoegdheid van de rechtbanken

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Namen zijn exclusief bevoegd in geval van een juridisch geschil.
Land Prijs Commissie (minimum) Procent
Belgique Prijs < 3000 990€
Belgique Prijs < 20000 1190€
Belgique Prijs >= 20000 6%